NĂM 2014 - PHẦN LỚN LOÀI NGƯỜI SẼ BỊ MẮC CHỨNG BỆNH MƯNG MỦ, UNG THƯ DA VÀ CÁC LOẠI BỆNH KHÁC VỀ DA DO HẬU QUẢ CUỘC CHIẾN TRANH HÓA HỌC.